Ústava CY (Slovensky)


Zvoliť jazyk

Návrh 1 - 15. 7. 1999


 

1.

Ústava CY je variabilná. Úvodna ústava bola napísaná Ministrom Webmaster , v domnienke že môže a bude obmieňaná. Obmeny by mali byť navrhované na osobnej/domácej stránke ( interaktívny pas ) obyvateľa/ky. Každý obyvateľ/ka má právo na návrh/y zmeny/zmien ústavy. Zmeny môžu byť prijaté/odmientuté len obyvateľstvom CY , procesom verejného hlasovania


2. Forma verejného hlasovania, dôležitá pre všetky zmeny v ústave , ako aj iné potreby CY , je definovaná nasledovne :

Dve tretiny obyvateľstva musia hlasovať PRE alebo PROTI návrhu navrhovanému obyvateľom/kou. Toto sa týka aj zmien ústavy. Päťdesiat percent a jedna osoba tejto hlasujúcej skupiny sa musí o návrhu vyjadriť , aby ho prijala. Skrutácia hlasov ( v reálnom čase ) bude vykonaná Algorytmom Sociálneho Systému.


3.

Najvyšším úradom CY je Algorytmus Sociálneho Systému. Zdrojový kód Algorytmu je verejný , takže môže byť preverený každým/ou obyvateľom/kou CY. Ďaľej môže každý občan navrhovať zmeny Algorytmu , cestou verejného hlasovania. Ak bola zmena preverená , bude algorytmus zmenený , ako bolo navrhované.


4. Každý môže získať občianstvo CY. To znamená, že každý má právo zažiadať o pas CY a každý ho automaticky obdrží, okrem toho/tej žiadateľa/ky ktorý/á je uvedený/á na zozname osôb "persona non-grata", alebo na zozname tých ľudí ktorým bol pas odobraný. V oboch týchto prípadoch bude o znovuprijatí tohto/tejto žiadateľa/ky rozhodnuté vôľou obyvateľstva CY , a to formou verejného hlasovania. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa us existujúceho/cich občianstva/iev žiadateľa. Žiadateľ/ka môžu už mať jedno alebo dve občianstva , pričom ich krajina pôvodu a štátna príslušnosť nemajú žiadny význam. Všetci obyvateľia/ky planéty Zem sú oprávnený, a je im dovolené, žiadať o občianstvo CY .
5.

Občianstvo a pas CY môžu byť odňaté ak dotyčný/á obyvateľ nedodržuje ústavu , prípadne dodatočné vyhlášky.


6.

Každý/á občan/ka CY musí byť ministrom/ministerkou niečoho. Pri žiadosti o pas si môže obyvateľ/ka zvoliť oficiálny titul a ministerstvo. V prípade že ministerstvo , alebo titul už jestvujú , musí si žiadateľ/ka zvoliť iné ministerstvo. Všetky ministerstvá majú rovnaké a rovnocenné práva , žiadne ministerstvo nemôže byť nadradené alebo podradené inému ministerstvu. Konkrétne príklady ministerstiev sú tu : Ministerstvo Coca-Coly, Ministerstvo štátnej pokladnice, Ministerstvo Hôr, Ministerstvo západu slnka, Ministerstvo kačíc, Ministerstvo fúziu, Ministerstvo nezávislosti, Ministerstvo pre čupky, Ministerstvo červenej hviezdy, Ministerstvo speed-metalu, Ministerstvo plávania, alebo všetky ostatné príklady.


7. Žiadna osoba sa nemôže stať prezidentom , kráľom , prípadne premierom CY , ani nemôže preniesť slobodnú vôľu občanov CY na seba. Všetci obyvateľia/ky CY sú rovnocenný ministri/ministerky a vštky ministerstvá sú si rovnocenné.
8. Je cťou,privilégiom a právom každého občana/ky ,ktorý/á sa sa zaoberá HTML, Javou, JavaScriptom, VBScriptom, COM-Objektami , IIS-Filter a ASP-aplikáciami, ako aj digitalizáciou hudby , videa a fotografii , zúčastniť sa a prispieť k výstavbe CY.
9. Každý/á občan má právo na úplnú anonymitu. Dáta obyvateľov budú pred ostatnými užívateľmi internetu vždy skryté , pokiaľ sa občan nerozhodne inak. Každý občan si môže za pomoci interaktivneho pasu zvoliť špecifický stupeň anonymity. Občan je ostatným občanom známy aspoň podla svojho ministerstva , všetko ostatné je voliteľné a definovateľné občanom.
10. Hymna CY je volená na týždeň. Hymna však nie je volená občanmi, ale náhodným generátorom, ktorý je integrovaný do algorytmu ústavy. Zdrojový kód algoytmu ústavy je verejný. Hymna je ním volená zo zásobárne "kandidátov-na-hymnu". Zásobáreň "kandidátov-na-hymnu" je tvorená návrhmi obyvateľstva metódou trochu odlišnou ako pri verejnom hlasovaní. Každý návrh musí nato aby sa dostal do zásobárne "kandidátov-na-hymnu" získat 2/3 vačšinu všetkých obyvateľov. Ak by sa polovica obyvateľstva vyslovila proti nejakej hymne v zásobárni "kandidátov-na-hymnu", bude táto hymna zo zásobárne odstránená. ( ak sa časti obyvatľstva táto hymna uráža , alebo sa ich inak dotýka malo by byť lahšie ju odstrániť ako ju prijať ). To znamená, že sa môže vyskytnúť špecifická situácia že v zásobárni "kandidátov-na-hymnu" sa nebude nachádzať žiadna hymna ( prázdna zásobáreň kandidátov-na-hymnu" ). V tomto prípade bude software reagovať vyhľadaním náhodnej skladby , ktorú vyberie z náhodnej MP3 stránky na sieti.
11.

Zástava a znak CY sú nepozmeniteľné, su však zameniteľné verejným hlasovaním.


12.

Oficiálnym jazykom CY je každý navrhnutý jazyk. Každý navrhovaný jazyk bude uznaný ako oficiálny jazyk za predpokladu že naozaj existuje. Inicializačné jazyky CY sú : Srbo-CHorvátsky,Anglický, Grécky, Taliansky, Macedónsky, Slovinský, Ruský, Francúzsky, Holandský, Nemecký, Portugalský, Pascal, C, C++, Visual Basic Latinský.


13. Každý občan ktorý navrhne nový jazyk by mal do tohto jazyka preložit ústavu do tohto nového oficiálneho jazyka. Základné verzie ústavy sú Anglická a Srbo-CHorvátska.
14. Štátne občianstvo CY je dobrovoľné a ničoho v CY sa nemožno dožadovať. Výdaje CY idú na:
  1. Výdaje za Internet Server a pripojenie na Internet - Secretary Webmaster und Ministry for Web
  2. Výdaje za programovanie - dobrovoľné pracovné výkony občanov na programovanie CY
  3. Všetky ostatné výdaje - Len formou darou, nikdy nie formou Členstva alebo iných poplatkov

15. Každý občan má povinnosť navštíviť CY minimalne 50 krát za rok na http://www.juga.com a preveriť svoj interaktívny pas.

Každý občan má dalej povinnosť prekontrolovať ústavu minimálne raz do mesiaca na zmeny informovať sa o jej aktuálnom znení.

Každý občan na povinnosť zúčastniť sa minimálne na jednej tretine hlasovaní za rok.

Algorytmus sociálneho systému bude tieto požiadavky preverovať a dbať na ich dodržiavanie.


16.

V momente vzniku nemá CY žiadne štátne územie. Je 152 zakladajúcich členov. Ak počet obyvateľov prekročí päť miliónov , požiada CY o štatút členskej krajiny OSN , a krátko nato aj o štátne územie o rozlohe 20 štvorcových kilometrov niekde na Zemi , kde bude následne umiestnený CY server. Toto sa následne stane oficiálnym územím CY , kde potom bude možné nájsť nasledujúci DNS záznam : http://www.juga.com


17.

Všetky spory budú súdnej kompetencii Ústavného súdu CY , zloženého z deviatich členov , Ministrov súdnictva , ktorých mená sú verejne známe. Každý sudca/sudkyňa môže byť vymenený/á pomocou verejného hlasovania. Ak sa stane občan sudcom/sudkyňou , bude od svojej ministerskej funkcie oslobodený, táto bude po dobu jeho sudcovskej funkcie "zmrazená". Po uplynotí tohoto časového obdobia prevezme znovu dotyčný občan danú "zmrazenú" ministerskú funkciu , tak ako pred započatím sudcovskej funkcie.

 

Preložil: Martin Hanic secretary for Denial of Service (dominee@hell.sk)