CONSTITUCIÓ DE CY (CATALÀ)

1a versió – Preprojecte del 15.07.99

Choose language

Traduïda per l’Albert Cadirat, Ciutadà Ministre d’Afers Catalans


 

1.

La Constitució de CY és modificable. La Constitució original va ésser escrita pel Ciutadà Ministre Webmaster, amb la intenció que tothom tingués el dret i el deure de canviar-la. Els ciutadans suggereixen els canvis en la Constitució utilitzant-ne la pròpia pàgina personal (passaport interactiu). Tot ciutadà té el dret de suggerir canvis en la Constitució. El suggeriment serà acceptat o rebutjat per tots els ciutadans de CY, mitjançant el Mètode de Vot Públic.


2.

El Mètode de Vot Públic, emprat per a tots els canvis en la Constitució i altres assumptes de CY, s’aplica de la següent manera: cal que dues terceres parts de la població es pronunciïn A FAVOR o EN CONTRA del canvi suggerit per qualsevol ciutadà, fins i tot si el canvi afecta la Constitució. Caldrà que el suggeriment sigui acceptat pel cinquanta per cent d’aquest cos electoral més un vot, perquè aquest sigui aplicat. El recompte de vots (en temps real) és dut a terme per l’Algoritme del Sistema Social.


3.

L’Algoritme del Sistema Social és l’òrgan suprem de CY. El codi font d’aquest algoritme és públic, tots els ciutadans de CY el poden inspeccionar. Igualment, qualsevol ciutadà pot suggerir canvis en l’Algoritme, exposant-ho als demés ciutadans de CY, mitjançant el Mètode de Vot Públic. Si la modificació surt aprovada, l’Algoritme serà canviat tal com s’havia suggerit.


4. Tothom pot esdevenir ciutadà de Cyber Yugoslavia. Això vol dir que tothom té dret a sol.licitar el passaport CY, que s’obtindrà automàticament excepte si el peticionari consta com "persona non-grata", o si figura en la llista de persones a les quals se’ls ha retirat el passaport. En ambdós casos, el sol.licitant haurà de formular una petició especial de ciutadania, sobre la qual caldrà que la població de CY es pronunciï, a través del Mètode de Vot Públic. No existeix cap restricció pel que fa a la ciutadania actual del sol.licitant. El peticionari pot gaudir d’una o dues ciutadanies prèvies, sense que el seu país, nacionalitat o origen importi el més mínim. Tots el ciutadans del món poden sol.licitar la ciutadania de CY.
5.

La Ciutadania i Passaport de CY poden ser retirats a qualsevol ciutadà si el seu comportament no observa els preceptes de la present Constitució, o de les disposicions reguladores addicionals.


6.

Tots els ciutadans han d’ésser Ministres d’alguna cosa. En el moment de complimentar la petició de passaport, el futur ciutadà ha d’escollir el seu Ministeri i el seu títol oficial. Si el Ministeri i/o el títol ja existeixen, el ciutadà haurà de triar-ne un altre càrrec. La posició ministerial escollida no pot estar per sobre o sota cap altra existent. Els següents són alguns exemples de títols ministerials correctes: Ministre de la Coca-Cola, Ministre del Tresor, Ministre de Muntanyes, Ministre dels Capvespres, Ministre d’Ànecs, Ministre de la Fusió, Ministre per la Independència, Ministre de les Nenes Maques, Ministre de l’Estrella Roja, Ministre de l’Speed Metal o Ministre de Natació, entre d’altres.


7. Ningú no podrà esdevenir President, Rei o Primer Ministre, ni imposar la seva voluntat als ciutadans de CY. Tots els ciutadans són Ministres al mateix nivell, i d’igual importància.
8. És un honor, privilegi i dret de tot ciutadà familiaritzat amb els sistemes HTML, Java, VBScript, executables COM, filtres IIS i aplicacions ASP, així com música, vídeo i processos de fotodigitalització, el participar en la construcció de Cyber Yugoslavia.
9. Els ciutadans tenen dret a la completa confidencialitat. Les dades de cada ciutadà romandran indefinidament ocultes als demés internautes, excepte en el cas que el ciutadà desitgi que totes o una part d’elles siguin públiques. Cada ciutadà pot decidir el nivell més apropiat de difusió de les seves dades, determinant-ho en el seu passaport interactiu. El càrrec ministerial és l’única referència que cal que sigui accessible a tots els demés ciutadans; la difusió de qualsevol altra dada és opcional.
10. L’Himne de CY serà escollit setmanalment. No serà triat pels ciutadans, sinó per un generador aleatori aplicat al Algoritme Constitucional. El codi font de l’Algoritme Constitucional és públic. Cada cap de setmana, l’Himne sortirà escollit d’entre una tria prèvia de "candidats a Himne". Aquests "candidats a Himne" procedeixen dels suggeriments dels ciutadans, utilitzant un sistema lleugerament diferent del Mètode de Vot Públic. Cada suggeriment ha de rebre dues terceres parts dels vots dels ciutadans per a entrar a formar part de la tria de "candidats a Himne". En canvi, n’hi ha prou amb el cinquanta per cent dels vots dels ciutadans per retirar una cançó de la tria de "candidats a Himne" (si una cançó amoïna els ciutadans, hauria de ser més fàcil eliminar-la que acceptar-la). Això implica que es pot donar els cas que, en un determinat moment, no hi hagi Himne (si la tria de "candidats a Himne" queda buida). En tal circumstància el software es rebel.larà i actuarà pel seu compte, seleccionant aleatòriament qualsevol cançó que li vingui a la memòria, pressa de les pàgines mp3 existents en la xarxa.
11.

Sempre hi haurà Bandera i Escut de CY, però es poden canviar. Els ciutadans escullen la Bandera i l’Escut mitjançant el Mètode de Vot Públic.


12.

Qualsevol llengua que es proposi és idioma oficial de CY. S’acceptaran tots els llenguatges que es suggereixin, sempre i quan aquests existeixin realment. Les llengües inicials de CY foren: serbo-croata, anglès, grec, italià, macedoni, eslovè, rus, francès, holandès, alemany, portuguès, Pascal, C, C++, Visual Basic i llatí.


13.

El ciutadà que proposi un nou idioma té l’obligació de traduir aquesta Constitució a la nova llengua oficial de CY proposada. Les versions bàsiques de la Constitució són les escrites en anglès i serbo-croata.


14.

La ciutadania de CY és gratuïta; a CY rés no pot ser facturat. Les despeses de manteniment de CY es reparteixen de la següent manera:

  1. Despeses de servidor i tràfic d’Internet - Ministre Webmaster i Ministre de la Xarxa

  2. Despeses de programació - Ciutadans que voluntàriament vulguin programar CY

  3. Demés despeses - Ciutadans exclusivament a través de donacions, mai mitjançant mensualitats ni quotes d’afiliació.


15.

Tots els ciutadans tenen l’obligació de visitar CY 50 vegades l’any com a mínim, a l’adreça http://www.juga.com, i revisar la pàgina-passaport interactiu d’ús personal del ciutadà.

Els ciutadans tenen l’obligació de llegir la Constitució al menys un cop cada trenta dies per assabentar-se dels canvis i informar-se de les normes vigents.

Els ciutadans tenen l’obligació de participar en al menys un terç de les votacions sobre suggeriments proposats per altres ciutadans durant un any. L’Algoritme del Sistema Social vetllarà pel compliment d’eixes obligacions.

 


16.

En el moment de la seva fundació, CY no té territori. Els ciutadans fundadors són 152. Quan el número de ciutadans superi els cinc milions, CY sol.licitarà l’estatut de membre de les Nacions Unides, i a continuació un territori de 20 metres quadrats a qualsevol indret del Globus, on es situarà el servidor de CY. Aquest serà el territori oficial de CY, i l’entrada DNS es trobarà a http://www.juga.com .


17.

Tots els conflictes seran dirimits sota la jurisdicció del Tribunal Constitucional de CY, consistent en nou membres, Ministres Jutges, els noms dels quals seran públics. Els Jutges poden ésser substituïts pel Mètode de Vot Públic. Quan un ciutadà esdevé Jutge, es "congela" el seu Ministeri original mentre les seves funcions siguin efectives. Un cop aquest termini expira, el ciutadà pot recuperar el Ministeri "congelat", i retornar a la situació d’abans d’esdevenir Jutge.